Korleis klagar eg på eit vedtak frå UDI?


Kven kan levere ei klage?

Kva er fristen for å klage?

  • Du må klage innan tre veker frå du, fullmektigen din eller advokaten din fekk vedtaket, eller frå de burde ha skaffa dykk kjennskap til det.
  • Har du ikkje rokke å skaffe all dokumentasjonen du ønskjer å leggje ved klaga innan tre veker? Då må du uansett sende inn klaga innan fristen, men du kan skrive i klaga at du ønskjer å sende oss meir dokumentasjon. Då vil du få ein ny frist på to veker til å sende inn dokumentasjonen.

Korleis skal du klage?

  1. Skriv eit brev der du forklarer kva vedtak du klagar på  og kvifor du meiner at vedtaket du har fått er feil. Brevet må vere på norsk eller engelsk. 
  2. Skriv under på brevet. (Klager utan underskrift blir avvist.)
  3. Skann eller ta bilete av det signerte brevet og last det opp i skjemaet vårt for ettersending av dokument til UDI. Du kan også sende brevet til politiet. Viss du har ny informasjon eller dokumentasjon, må du leggje ved dette.
  4. Når UDI har fått klaga di, får du beskjed på e-post eller SMS. 

Det kostar ikkje noko å klage.

Kor lang tid tek det før du får svar på klaga di?

Sjå informasjonen vår om ventetider

Kva skjer når du klagar på eit vedtak?

  1. Når du klagar vil UDI sjå på saka di på nytt.
  2. UDI kan anten innvilge søknaden din, eller sende den vidare til Utlendingsnemnda (UNE) for klagebehandling. Viss vi sender den vidare til UNE, vil du få beskjed på e-post eller SMS.
  3. UNE vil behandle saka di på nytt, og anten avslå søknaden din, eller innvilge han.
  4. Viss UNE også avslår søknaden din, har du ikkje fleire klagemoglegheiter.