Familiemedlemmet mitt (referansepersonen) i Norge har blitt permittert og mottar dagpenger. Hva vil det bety for søknaden om familieinnvandring?


Når det gjelder kravet til inntekten referansepersonen har hatt i fjor (året før du søker og frem til vi fatter vedtak), regnes dagpenger som inntekt.

Når det gjelder kravet til inntekten referansepersonen har nå, og som det er sannsynlig at hun/han har i minst et år framover (framtidig inntekt), så regnes ikke dagpenger som inntekt.

Når det gjelder kravet til at referansepersonen ikke kan ha fått økonomisk sosialhjelp fra NAV, så har det ikke noe å si at han/hun har fått dagpenger. Dagpenger er ikke sosialhjelp.

Vi gjør ikke unntak fra kravene til inntekt selv om inntektstapet er forårsaket av tiltakene knyttet til utbruddet av Covid-19. Dette gjelder selv om søknaden ble levert inn før utbruddet av Covid-19.

Hvis referansepersonen ikke lenger har inntekt, er kravene til inntekt ikke oppfylt. Det er viktig at du ettersender oppdatert informasjon om inntekt hvis referansepersonen finner en ny jobb.

Vi vil på vanlig måte, i henhold til regelverket, vurdere om det er sterke menneskelige hensyn i saken som gjør at vi kan gjøre unntak fra kravene til inntekt.

For søknader om fornyelse vil vi gjøre en konkret vurdering av om det vil få konsekvenser for tillatelsen i tilfellene der det viser seg at kravet til fremtidig inntekt ikke har vært oppfylt i perioden tillatelsen var gitt for.

Se oppdatert informasjon om kravet til inntekt.