Krav til inntekt i familieinnvandringssaker


I søknader om familieinnvandring må referansepersonene kunne dokumentere at de har fast inntekt. I noen tilfeller er det mulig å få unntak fra dette kravet.
Ble søknaden levert før eller etter 9. mai 2016?
Informasjon

Med "søknaden levert" mener vi den datoen søknadsdokumentene ble levert til ambassaden, søknadssenteret eller politiet.

Reglene for inntekten til referansepersonen ble endret 9. mai 2016.