Ansatt i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon


Du som skal jobbe i Norge i maksimalt 14 dager og er ansatt i en organisasjon som driver med internasjonalt humanitært arbeid

Noen ansatte i organisasjon som driver internasjonalt humanitært arbeid, trenger ikke oppholdstillatelse for kort tids arbeid i Norge. Sjekk om du trenger oppholdstillatelse.


Krav til arbeidstakeren

Krav til arbeidsforholdet

 • Du må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid for en etablert organisasjon.
 • Organisasjonen må ha som formål å drive ideell, humanitær eller religiøs virksomhet. Dette betyr at organisasjonen må ha som hovedformål å hjelpe mennesker eller utføre annet ideelt arbeid. Organisasjonen kan gå med overskudd, men kan ikke ha som hovedformål å tjene penger.
 • Du må gjøre ideelt, humanitært eller religiøst arbeid for organisasjonen.
 • Du må komme til Norge som en del av et internasjonalt utvekslingsprogram, eller fordi organisasjonen trenger utenlandsk arbeidskraft.
 • Du kan ikke jobbe som religiøs leder/lærer, da må du søke om oppholdstillatelse for religiøs leder/lærer.
 • Lønns- og arbeidsvilkårene kan ikke være dårligere enn det som er vanlig for yrket ditt der du skal jobbe i Norge. UDI kan godta at du får lav eller ingen lønn hvis dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
 • Lønnen du får må være nok til å klare deg i Norge og du må ha et sted å bo. Dersom du mottar lite eller ingen lønn, må organisasjonen du skal arbeide for dekke utgiftene dine til kost, losji og hjemreise. 

Rettigheter og plikter

 • Hvis du skal bytte stilling eller arbeidsgiver må du søke om ny tillatelse.
 • Du kan få tillatelse for ett år av gangen, maksimalt fire år til sammen.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.