Gebyr


Dei aller fleste som leverer ein søknad må betale eit søknadsgebyr. Her finn du ei oversikt over kor mykje du må betale i gebyr, korleis du betaler og tilbakebetaling.

Hvor mye skal du betale i gebyr?

 • Beskyttelse (asyl) og sterke menneskelege omsyn

 • Besøksvisum

 • Familieinnvandring

 • Arbeid, studiar og au pair

 • Andre typar opphaldsløyve

 • Permanent opphaldsløyve

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Statsborgarskap

 • Bestille nytt opphaldskort

Korleis betaler du gebyret?

 • Du kan berre bruke Visa-kort eller Mastercard når du betaler for søknaden din. Viss du betaler med eit debetkort, pass på at du har nok pengar på kontoen, og at kortet er godkjent for betaling på nett av banken din. Viss søknadsløysinga vår ikkje godtek kortet ditt, kan du prøve med eit anna bankkort eller du kan kontakte banken din/kortutferdaren og spørje om kortet kan brukast til å gjennomføre internasjonale betalingar på nett. 
 • Viss du registrerer søknaden din elektronisk på udi.no, betaler du gebyret med Visa-kort eller Mastercard samtidig som du registrerer søknaden.
 • Viss du ikkje kan søkje elektronisk, må du betale gebyret seinast samtidig som du leverer søknaden. Viss du betaler på førehand, må du levere inn den originale kvitteringa saman med søknaden.

Tilbakebetaling av gebyr

Søknader og meldingar som er leverte ved oppmøte hos politiet eller utanriksstasjon

Viss du har fylt ut feil søknadsskjema, må du registrere ein ny søknad.

For å få refundert søknadsgebyret for den første søknaden, må du kontakte ambassaden eller politiet der du søkte først.

Viss du ønskjer å trekkje ein søknad før du har møtt opp for å levere søknadsdokumenta, må du kontakte ambassaden eller politistasjonen du valde i søknadsskjemaet og be om å få refundert gebyret. Det er berre mogleg å få refundert gebyret for ein søknad som du ikkje har levert ved personleg oppmøte.

Melding om norsk statsborgarskap som er levert digitalt og utan oppmøte hos politiet

Viss du ønskjer å trekkje meldinga etter du har betalt gebyr, men før du har lasta opp nødvendig dokumentasjon, kan UDI refundere meldingsgebyret. 

For at vi skal kunne refundere meldingsgebyret, må du logge deg inn på Mine søknader med ID-porten (eksternt nettsted), og så finne meldinga under «Innsendte søknader». Vel «Gå til søknad», og du kjem då til sida «Send inn dokument til UDI». I staden for å laste opp politiattest, må du fylle ut og laste opp skjema for refusjon av gebyr etter melding om statsborgarskap for nordiske borgarar. Skjemaet er tilgjengeleg på bokmål (pdf, 171 kB) og nynorsk (pdf, 170 kB).

Følg trinna som er beskrivne på sida. Når du har lasta opp det ferdig utfylte skjemaet, vel du «Send inn desse dokumenta».

Etter du har sendt inn dokumentet vil du få ein e-post med stadfesting på at dokumenta er mottekne. Du vil også få ein e-post med stadfesting på at UDI har fått melding om norsk statsborgarskap. Ein saksbehandlar i UDI vil vurdere om gebyret skal refunderast og legg bort eventuelt saka. Viss vi har behov for meir informasjon tek vi kontakt med deg. Du vil få skriftleg svar på om gebyret blir refundert. 

Slik blir gebyra bestemde

Søknadsgebyret for ein type søknad reflekterer kva det i gjennomsnitt kostar utanriksstasjonar, politiet og UDI å behandle denne typen søknad. Når gebyret blir berekna, blir inkluderte både kostnader som er direkte knytt til saksbehandlinga og ein del av dei indirekte kostnadene (for eksempel leiing, drift og IKT-forvaltning) der dette er relevant.

Når norske styresmakter går gjennom og oppdaterer kostnader knytt til dei ulike sakstypane, for å bestemme gebyra, tek vi utgangspunkt i forsiktige estimat, slik at ikkje søkjarane må dekkje unødvendige kostnader.

Fant du det du lette etter?