Forskar med eigne midlar


NB! Dersom du er forskar som har ein arbeidsgivar i Noreg må du søkje om opphaldsløyve som faglært arbeidstakar.

Krav til forskaren 

 • Du må betale eit søknadsgebyr.
 • Du må forske ved eit norsk universitet, høgskole, institutt eller liknande.
 • Du må ha nok pengar til å leve for. Det vil seie minst 

  13 790 kroner i måneden, eller 151 690 kroner i året 

  . Denne summen kan vere lønn frå ein utanlandsk arbeidsgivar, stipend frå utlandet eller Noreg, eigne pengar på konto eller ein kombinasjon av desse midlane.
 • Du kan få stipend i staden for lønn. Storleiken på stipendet må vere tilsvarande basisstøtta for heiltidsstudium for høgare utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). For studieåret 2024/2025 vil dette seie minst

   13 790‬ kroner i månaden

 • Du må ha ein stad å bu.
 • Forholda i heimlandet ditt må vere slik at det er sannsynleg at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere. 

Rettar og plikter for dei som får løyve

 • Dersom du får løyve, får du også løyve til å arbeide deltid 20 timer per veke, inkludert fjernarbeid, ved sida av forskinga og fulltid i feriane.
 • Ektemaken eller sambuaren din og barna dine kan vanlegvis søkje om å få bu saman med deg i Noreg. Dersom familiemedlemmane dine søkjer samtidig som deg vil de få svar på søknadene dykkar samtidig.
 • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med dersom du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve.