Årsrapport 2023


Last ned rapport

Årsrapport UDI 2023 (pdf, 3,3 MB)

Leders beretning

UDIs arbeid i 2023 var preget av et fortsatt høyt trykk og stor aktivitet på mange områder. Ukraina-ankomstene og usikkerheten rundt denne situasjonen har preget deler av organisasjonen og den generelle beredskapen. De vedvarende høye restansene preget også virksomheten. Vi legger likevel stor vekt på å fortsette utviklings- og forbedringsarbeidet. Det samme gjelder forberedelsene til et fremtidig digitalt løft.

I 2023 fikk UDI bedre kontroll på restansesituasjonen. Restansene gikk ned med 12 000 saker samlet, og mest for søknader om statsborgerskap, der antallet som ventet på vedtak i utgangspunktet var høyest. Likevel var det samlede restansenivået ved utgangen av året på et altfor høyt nivå, og utgjør fortsatt en stor utfordring. I mange saker opplever brukerne lang ventetid uten at vi kan love bedring på kort sikt. Fordi kapasiteten vil være lavere i 2024, er det grunn til å forvente at restansene vil øke igjen, selv om vi setter inn flere tiltak for å forenkle og effektivisere.

Vi har fått bedre kontroll på tilbakekallssakene som en oppfølging av nye styringssignaler i tildelingsbrevet. Restansen er bygget ned med over 1 000 saker, og særlig andelen eldre saker er redusert. Det har mange fordeler. Mange brukere med tilknyttede saker får en avklaring, mange av dem etter å ha hatt saken stilt i bero i flere år. Den nye tilnærmingen gir UDI bedre mulighet til å rette innsatsen mot de mest alvorlige sakene og saker med størst effekt med tanke på å forebygge fremtidig misbruk.
Antallet asylsøkere utenom kollektiv beskyttelse økte noe i 2023 sammenlignet med 2022, og ligger klart over nivået for 2021. Dette har skapt et etterslep og lengre ventetider i asylsaker. UDI økte kapasiteten på dette området våren 2023, men antallet som venter på vedtak er fortsatt på et bekymringsfullt nivå.

I revidert nasjonalbudsjett fikk UDI ekstrabevilgning på 10 mill. kroner for å bygge ned restansene for arbeidssaker/faglærte, med sikte på å få den normale saksbehandlingstiden i slike saker ned mot 30 dager. Vi klarte å være der ved årsskiftet, og legger stor vekt på å kunne videreføre dette nivået gjennom 2024.

Ankomstene av flyktninger fra Ukraina har fortsatt å prege UDIs virksomhet. Antallet søknader om kollektiv beskyttelse lå på omtrent samme nivå i 2023 som i 2022. Ankomstene var ekstra høye deler av høsten, noe som blant annet førte til at belegget i mottak økte fra ca. 9 000 til 14 500 fra sommeren til utgangen av året. I siste del av 2023 og starten av 2024 falt ankomstene en del. Det er likevel grunn til å anta at ankomstene av ukrainere vil fortsette å ligge på et relativt høyt nivå, men at det vil variere gjennom året. Det er mulig at regjeringens ulike innstramningstiltak vil redusere ankomstene, men det er for tidlig å si noe sikkert om effektene. UDI legger stor vekt på å håndtere alle sider ved ankomstene fra Ukraina på en effektiv og god måte, i nært samarbeid med andre berørte etater.

UDI gjorde gjennom 2023 forberedelser til det store løftet som ligger i den planlagte basismoderniseringen av utlendingsforvaltningens digitale infrastruktur, nå kalt Modernisert utlendingsforvaltning (ModUlf). Utlendingsforvaltningens fagsystemer er utdaterte og av den grunn svært sårbare, og uten en modernisering av systemløsningene vil ikke utlendingsforvaltningen være i stand til å møte fremtidens utfordringer. Det sentrale styringsdokumentet ble sluttført i starten av 2024 og vil danne grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS2). UDI planlegger for oppstart fra 2025, men fremdriften vil bero på bevilgninger i statsbudsjettet.

Videreutvikling og forvaltning av digitale løsninger er en sentral del av UDIs virksomhet, selv om dagens infrastruktur setter en del begrensinger. I 2023 la vi særlig vekt på arbeidet med å etablere flere heldigitale oppmøtefrie tjenester. Løsningen for fornyelse av kollektiv beskyttelse er et eksempel på dette. Fra høsten 2023 kan nordiske borgere søke og få norsk statsborgerskap uten personlig fremmøte underveis i prosessen. Vi jobber videre med flere kandidater for slike tjenester. Gevinsten av dette arbeidet kommer først og fremst de berørte brukerne til gode, samt politiets førstelinje.

Oslo, 28. februar 2024

Vedlegg

Revisjonsberetning for Utlendingsdirektoratet 2023 (pdf, 130 kB).

Fant du det du lette etter?