Årsrapport 2020


UDIs årsrapport for 2020 til Justis- og beredskapsdepartmentet.

Last ned rapport

UDIs årsrapport 2020 (pdf, 1,0 MB)

Leders beretning

Pandemien har satt sitt preg på flere deler av UDIs oppgaver og den har i betydelig grad påvirket innvandringen til Norge gjennom 2020. UDI har også raskt måttet tilpasse seg en situasjon der de aller fleste ansatte fra midten av mars har jobbet hjemmefra. Ut fra omstendighetene har arbeidsoppgavene blitt løst på en tilfredsstillende måte. Enkelte oppgaver ble sterkere påvirket enn andre.

De fleste planlagte kommisjonsreiser for å ta ut overføringsflyktninger ble avlyst. I stedet måtte nye samarbeidsrutiner med UNHCR etableres, og intervjuer av flyktninger måtte foretas digitalt. Selv om dette innebærer sparte reisekostnader, er det likevel en mindre effektiv måte å ta ut flyktninger på. Lokale nedstenginger og krevende arbeidsforhold for UNHCR i regionene, bidro til utfordringene. Likevel klarte vi 80 prosent av kvoten på 3 000.

Også vanlige asylintervjuer måtte legges om og gjennomføres digitalt. Dette kom relativt raskt på plass. Ny asylflyt på Nasjonalt ankomstsenter er etablert, men har støtt på enkelte innføringsproblemer, inkludert tidvise stengninger av ankomstsenteret som følge av smitte og generell ivaretakelse av smittevern.

Vi har måttet utvide kapasiteten i mottakssystemet til tross for at antallet asylsøkere er redusert. Smittevernhensyn har gjort det nødvendig å spre beboerne mer, og samtidig etablere beredskap rundt alle mottak for håndtering av isolasjon og karantene. Dette har også falt sammen med et arbeid for å få på plass et nytt mottakssystem med etablering av egne basismottak med lengre kontrakter. I løpet av året har vi også innført et helt nytt IKT-verktøy for håndtering av mottak og beboere, inkludert logistikk og økonomi. Systemet har slitt med noen barnesykdommer, men er nå i ferd med å fungere etter formålet. Samlet har utfordringene på mottaksfeltet derfor vært ekstra store i 2020.

Iverksettelsen av innreiserestriksjonene til Norge skapte store utfordringer for UDI og resten av utlendingsforvaltningen. Det førte også til et betydelig antall henvendelser fra brukere, og spesielt brukere som normalt ikke tar kontakt med UDI. I løpet av ukene og månedene som fulgte etter 12. mars ble innreisebestemmelsene endret svært mange ganger, noe som forsterket utfordringene.

Antallet innkomne søknader falt i et flertall av sakstypene. I tillegg ble førstelinjen både hjemme og ute enten helt stengt eller hadde vesentlig redusert kapasitet. Dette påvirket deler av UDIs saksbehandling som er avhengig av god kommunikasjon og saksflyt mot førstelinjen. Blant annet stopper deler av saksbehandlingen opp når saker ikke kommer inn fra førstelinjen. Det bidro blant annet til å øke saksbehandlingstidene i en del saker, selv om antallet saker gikk ned.

En sakstype som imidlertid har økt kraftig er søknader om statsborgerskap, der vi så langt har sett rundt en tredobling. Det skyldes at det fra 1. januar 2020 ble mulig for alle å få dobbelt statsborgerskap. En stor andel av søkerne venter fortsatt på time hos politiet, og bare en mindre del av økningen har foreløpig kommet inn til UDI. Men basert på registrerte søknader på nett ser det ut til å være rundt en tredobling i forhold til normalt nivå. Det er fortsatt mange som potensielt kan søke som ennå ikke har gjort det. Vi må derfor regne med at antallet søknader om statsborgerskap vil holde seg ekstra høyt en tid fremover, og mange av disse må påregne lang ventetid. UDI innførte høsten 2020 en løsning for automatisering av deler av denne porteføljen. Foreløpig er automatiseringsgraden lav, men det er en høyt prioritert oppgave å få økt antall saker som kan automatiseres helt eller delvis. Det jobbes også med å øke kapasiteten på andre måter. Det er også et stort behov for økt kapasitet hos politiet til å håndtere personlig fremmøte i forbindelse med søknadsbehandlingen.

UDI gjennomførte i 2020 en brukerundersøkelse. Den viser gjennomgående en tydelig forbedring sammenlignet med forrige undersøkelse i 2017. For eksempel sier 82 prosent at de har tillit til at UDI behandler søknader på en korrekt og forsvarlig måte, opp seks prosent fra 2017. Forbedringen er størst innen familieinnvandring (opp 9%). Mer enn åtte av ti er også fornøyd med kontakten de har hatt med UDI. Unntaket her er søkere om statsborgerskap noe som antas å skyldes økt ventetid, i første omgang hos politiet, men også at dette kan være en gruppe som har høyere forventninger til forvaltningen.

En sakstype som har økt betydelig i omfang de senere årene er tilbakekall, og da spesielt saker som skyldes mistanke om misbruk av regelverket. Dette er ekstra ressurskrevende saker. UDI har styrket kapasiteten til behandling av slike saker, og har i tillegg jobbet systematisk med å forbedre rutiner og saksflyt med sikte på raskere avklaringer og mer effektiv håndtering. Dette påvirker også en del andre saker som er avhengige av at sak om tilbakekall blir konkludert. Styrkingen av tilbakekallssakene vil fortsette ytterligere i tiden som kommer.

Digitalisering og innovasjon er et satsingsområde for UDI. I tillegg til innføring av nye løsninger og forbedringer av disse, satte UDI i 2020 i gang et større arbeid med en konseptvalgutredning som tar for seg hvordan en flerårig satsing på IKT-utvikling kan bidra til å løse UDIs samfunnsoppdrag bedre, både med hensyn til effektivitet og kvalitet. Styrket utlendingskontroll, mer brukervennlige tjenester og automatisering er viktige elementer i dette arbeidet.

I starten av 2020 kom vi i gang med et stort prosjekt for organisasjonsutvikling. Formålet er å skape en organisasjon som kan levere mer brukervennlige og effektive tjenester, med særlig vekt på arbeidsprosessene og å få ned ventetidene for brukerne. Dette handler ikke bare om organisering, men også om hvordan vi jobber, leder og styrer. Pandemien og det at vi i lange perioder ikke har kunnet møtes fysisk har vært en ekstra utfordring i denne prosessen. Vi har likevel valgt å gjennomføre den, men ved bruk av noe mer tid enn opprinnelig planlagt. Beslutninger og gjennomføring skjer i flere faser, med hovedtyngde våren 2021.

1. mars 2021 samles UDIs virksomhet i Oslo i nye lokaler på Helsfyr. Dette har krevd mye forberedelser og planlegging helt siden 2019, men særlig gjennom 2020. Det nye bygget gir stor fleksibilitet og åpner mange muligheter til å jobbe på nye måter. Pandemien vil styre hvor raskt vi kan ta bygget i bruk fullt ut.

Oslo, 23. februar 2021

Vedlegg

Riksrevisjonens revisjon av årsregnskapet for Utlendingsdirektoratet 2020  (pdf, 1,2 MB)

Rapport 2020: Virkninger av utvalgte bestemmelser i utlendings- og statsborgerregelverket (pdf, 349 kB)

Fant du det du lette etter?