Om UDI Hvem gjør hva i utlendingsforvaltningen?


UDIs oppgave og en kort beskrivelse av de andre aktørene i utlendingsforvaltningen.

UDIs oppgave

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen.

UDI skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt.

Vi behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, familieinnvandring, oppholdstillatelser for å arbeide og studere, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter. Vi fatter også vedtak om bortvising og utvising.

I tillegg har vi ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens de venter på at vi skal behandle søknadene deres, og for å finne gode løsninger for de som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.

De andre aktørene i utlendingsforvaltningen 

Organisasjonskart

 

Stortinget

Fastsetter rammene for flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken. Stortinget legger også rammer for integreringsarbeidet i kommunene gjennom introduksjonsloven og ved å fastsette størrelsen på integreringstilskuddet som kommunene får når de bosetter flyktninger.

www.stortinget.no (eksternt nettsted)

Justis- og beredskapsdepartementet

Har ansvaret for flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken, og styrer UDI og UNE med lover, forskrifter, budsjett og tildelingsbrev.

Departementet har en innvandrings- og integreringsminister som har ansvaret for politikken knyttet til innvandring, asyl og integrering.

Justisdepartementet (eksternt nettsted)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Behandler søknader om asyl, opphold- og arbeidstillatelser. UDI behandler de sakene som utenrikstjenesten og politiet ikke har myndighet til å avgjøre, og de sakene der det er usikkert om det bør gis oppholdstillatelse. Som faglig overordnet organ instruerer UDI politiet og utenriksstasjonene i utlendingssaker.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Setter i verk statens politikk for bosetting av flyktninger. IMDi følger opp introduksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring og Stortingsmelding nr. 49 (2003–2004) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – ansvar og frihet.

www.imdi.no (eksternt nettsted)

Utlendingsnemnda (UNE)

Behandler klager på UDI-vedtak etter Utlendingsloven,Utlendingsforskriften og Statsborgerloven. UNE er overordnet UDI som lovtolkende organ. Det betyr at praksis i UNE er retningsgivende for praksis i UDI.

www.une.no (eksternt nettsted)

Landinfo – utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

Innhenter og analyserer informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som UDI og UNE har behov for kunnskap om. Enheten er faglig uavhengig, men administrativt knyttet til UDI.

www.landinfo.no (eksternt nettsted)

Politiets utlendingsenhet (PU)

Registrerer asylsøkere, undersøker asylsøkernes reiseruter, fastslår identitet og forbereder og iverksetter endelige avslag i asylsaker. PU koordinerer og sikrer kvaliteten i alle uttransporteringene fra Norge.

Politiets utlendingsenhet (eksternt nettsted)

Politidistriktene

Politidistriktene tar imot og forbereder søknader om oppholds- og arbeidstillatelse.

Politiet behandler en stor del av søknadene selv, men kan ikke avslå søknader. Saker som de ikke kan behandle selv, blir sendt til UDI.

I tillegg oppretter politiet utvisningssaker som blir avgjort av UDI. De kan også gjøre vedtak om bortvising.

Politidistriktene (eksternt nettsted)

Utenrikstjenesten

Er førstelinjetjeneste for utlendinger som vil besøke eller flytte til Norge. Utenrikstjenesten gir informasjon om regelverk og prosedyrer, og behandler søknader om besøksvisum.

Saker som utenriksstasjonene ikke kan behandle selv, blir sendt til UDI.

I de landene det kommer asylsøkere fra, rapporterer utenriksstasjonene til Landinfo om menneskerettsforhold. Ved behov verifiserer utenriksstasjonene konkrete opplysninger i asylsaker på vegne av UDI og UNE.

Utenriksdepartementet (eksternt nettsted)

Kommunesektoren

Kommunene bosetter flyktninger i samarbeid med IMDi. Kommunesektoren har gjennom introduksjonsloven ansvar for at flyktninger og  familien deres får individuell opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De skal også gjennomføre tiltak som forbereder flyktningene på arbeidslivet, og sørge for at det generelle kommunale tjenestetilbudet er tilpasset en flerkulturell befolkning.

www.ks.no (eksternt nettsted)

Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere (SUA)

Er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI om drift av servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge.

Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og behandling av søknaden sin. Det er SUA-kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kirkenes.  

www.sua.no (eksternt nettsted)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?