Hovedmål og strategiske initiativer


De tre hovedmålene og de strategiske initiativene er beskrevet nedenfor. De viser de områdene vi særlig må utvikle oss på i den kommende strategiperioden. Målene er derfor ikke dekkende for hele UDIs virksomhet, eller for alle temaene fra målbildet. Målbildet skal gi retning også for arbeid som ikke er dekket i hovedmålene for strategiperioden 2019-2021.

Hovedmålene detaljeres ut gjennom de strategiske initiativene vi skal sette i gang i strategiperioden. De strategiske initiativene skal understøttes av tiltak som vil bli konkretiserte i handlingsplaner for strategiperioden.

Vi leverer brukervennlige og effektive tjenester

 • Vi legger til rette for et helhetlig migrasjonsløp med sammenhengende tjenester fra første søknad om oppholdstillatelse til et mulig statsborgerskap.
 • Vi jobber systematisk med å forstå brukernes behov og utvikle effektive tjenester i tråd med det.
 • Vi kutter ventetidene for brukerne gjennom å forbedre prosesser og bruke teknologi innovativt.
 • Vi har digitale tjenester som er lette å finne, lette å forstå og lette å bruke.
 • Vi utnytter informasjon vi har tilgang til og nye digitale analyseverktøy for mer treffsikker kontroll.

Brukerne våre møter en enhetlig offentlig forvaltning

 • Vi tar et aktivt hovedansvar for flyten i migrasjonskjeden på tvers av etatene.
 • Vi avklarer roller og ansvar mellom aktørene som leverer tjenester til brukerne våre.
 • Vi bidrar til et sømløst samarbeid mellom aktørene særlig ved å bruke teknologi og et enklere regelverk.

Ett UDI som leverer resultater sammen

 • Vi organiserer oss på en måte som understøtter god flyt i prosesser og løser oppgavene kostnadseffektivt.
 • Vi utvikler bedre systemer for å styre målrettet og effektivt.
 • Vi vet hvilken kompetanse vi trenger for å løse dagens og fremtidens oppgaver, og sørger for systematisk kompetanseutvikling i tråd med dette.
 • Vi legger planer for en helhetlig og flerårig digitalisering som understøtter bedre prosesser, målrettet kontroll, effektiv kommunikasjon med brukerne og en modernisering av IKT-infrastrukturen vår.
 • Vi utvikler ledere og medarbeidere som styrker UDIs endringskapasitet gjennom effektiv samhandling og læring.