Målbildet


Målbildet

Målbildet beskriver hva ledelsen mener skal kjennetegne UDI i 2025. Målbildet gir en retning for utviklingen vi ønsker oss, og det er denne retningen vi skal styre mot de nærmeste årene.

Som en forberedelse til strategiprosessen har UDI identifisert sentrale strategiske temaer og usikkerheten knyttet til dem, gjennom et scenarioarbeid. Usikkerheten knytter seg til to hovedakser; grad av kontroll på innvandring til Norge og samordning av migrasjonskjeden i Norge. Formålet med arbeidet er ikke å spå om fremtiden, men å ha et aktivt forhold til de drivkreftene som påvirker virksomheten vår fremover. I strategidokumentet tar vi stilling til hvordan vi ønsker å påvirke utviklingen der det er mulig, og på hvilke områder vi må styrke oss for å sikre nødvendig beredskap, uavhengig hvordan scenarioene utspiller seg.

Målbildet beskriver en ønsket tilstand i 2025 som vil gjøre oss bedre rustet til å møte ulike nasjonale så vel som internasjonale utviklingstrekk og rammebetingelser.

Målbildet 2025

Brukerne våre skal møte en enhetlig offentlig forvaltning der ansvarsdelingen mellom etatene er tydelig definert. UDI er den sentrale aktøren på utlendingsfeltet og en pådriver for gode brukeropplevelser og flyt i alle prosesser på tvers av etatene. Det gir effektive tjenester for brukerne og kostnadseffektive løsninger for samfunnet. UDI sikrer at alle tjenestene i utlendingsforvaltningen blir utviklet i tråd med brukernes behov, uavhengig av hvordan utlendingsforvaltningen er organisert.

Gjennom fleksible løsninger er UDI godt rustet til å håndtere endringer i internasjonale og nasjonale rammebetingelser. Vi arbeider systematisk for å øke kvaliteten på dataene, og bruker teknologi for å effektivisere og automatisere saksbehandlingen og legge til rette for gode selvbetjeningsløsninger. Vi tilbyr helhetlige tjenester fra ønsket om opphold i Norge oppstår til et fremtidig norsk statsborgerskap er innvilget. Vi sikrer riktig balanse mellom samfunnets kontrollbehov og tilrettelegging for effektive tjenester for brukerne våre.

UDI bruker statens ressurser på en god måte ved å løse samfunnsoppdraget kostnadseffektivt til det beste for brukerne og samfunnet. Vi jobber systematisk med effektivisering og gevinstrealisering. Vi bruker statlige fellesløsninger og standarder når det er riktig og nødvendig.
UDI er en attraktiv arbeidsplass med et innovativt tankesett, og vi jobber systematisk med å utvikle kompetansen vår for fremtidens behov. Vi er modige og nytenkende i valgene vi tar for å levere de beste løsningene for samfunnet og brukerne våre, og vi er organisert på en måte som understøtter flyt i prosessene og oppgaveløsningen.

Innvandringen til Norge er i stor grad påvirket av hvordan migrasjonen i og til Europa blir håndtert, og gjelder både arbeidsinnvandring, familieinnvandring og asylinnvandring. UDI planlegger for variasjoner i saksinngangen og har en organisering som sikrer at vi møter endringer i oppgavene effektivt. I fremtiden kan det også vokse frem andre former for migrasjon som vi må være rustet for å håndtere. UDI bidrar til forutsigbarhet på migrasjonsfeltet gjennom å ha en tydelig stemme i internasjonale fora. Der bidrar vi med faglig tyngde, og er pådrivere for felles europeiske løsninger. Vi skal jobbe for at alle personer i Europa har én registrert ID. Vi skal innhente og dele erfaringer og løsninger med andre land for å få inn mest mulig læring og nytenkning i arbeidet vårt.