UDIs samfunnsoppdrag


UDI skal iverksette regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. UDI skal behandle søknader etter utlendings- og statsborgerloven og være fagorgan på utlendingsfeltet.

Vi skal

  • legge til rette for lovlig innvandring
  • gi beskyttelse til dem som fyller kravene
  • gi tilbud om innkvartering til asylsøkere
  • ha omsorgen for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år
  • hindre misbruk av innvandringsregelverket
  • bidra til raske returer av personer uten lovlig opphold
  • gi faglige innspill til utviklingen av politikken
  • ha ansvaret for utlendingsforvaltningens felles IKT-systemer, og datautveksling med andre offentlige instanser
  • ivareta forpliktelsene vi har til EU/Schengen