Krav på erstatning


Du har krav på erstatning hvis du er påført en skade som følge av at opplysninger er brukt eller registrert i strid med reglene for behandling av opplysninger i SIS. Ønsker du å kreve erstatning, må du gjøre det senest ett år etter at du fikk vite om registreringen.

Erstatningen skal svare til det økonomiske tapet du er påført som følge av den ulovlige registreringen eller bruken av dine opplysninger. Erstatningen kan også omfatte krenkelse eller annen ikke-økonomisk skade (oppreisning) i den grad det er rimelig.

For å kreve erstatning må du:

  • skrive et brev om hva som er grunnen til at du krever erstatning og legge ved dokumentasjon på skaden du har blitt påført
  • legge ved kopi av et offentlig identitetsdokument med bilde, for eksempel pass eller førerkort
  • sende brevet, dokumentasjonen og kopi av identitetsdokumentet til UDI

Du kan sende det per post til:

Utlendingsdirektoratet

Postboks 2098 Vika

0125 Oslo

Det er gratis å kreve erstatning.

Klageadgang

Hvis du får avslag på kravet, kan du klage på avgjørelsen til Justis- og beredskapsdepartementet. Klagefristen er tre uker fra du ble underrettet om avslaget.

Regelverk:

SIS-loven § 19 (eksternt nettsted)

SIS-loven § 20 (eksternt nettsted)

Personvernforordningen artikkel 82 (eksternt nettsted)

Grensekontrollforordningen artikkel 58 (eksternt nettsted)