Krav til au pairar og vertsfamiliar


Kven kan bli au pair?

 • Du må betale eit søknadsgebyr
 • Du må vere over 18, og ikkje ha fylt 30 år. 
 • Du kan ikkje ha eigne barn.
 • Det må vere sannsynleg at du vil reise tilbake til heimlandet ditt etter enda opphald i Noreg, og forholda i heimlandet ditt må tilseie at du kan reise tilbake.

Kven kan bli vertsfamilie?

 • Vertsfamilien kan vere ektepar, partnarar eller sambuarar med eller utan barn, eller ein einsleg forelder med barn. 
 • Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og snakke norsk med au pairen. 
 • Viss ein person i vertsfamilien har same opphavsland som au pairen, kan de vanlegvis ikkje vere vertsfamilie. Vi kan gjere unntak i nokre svært få tilfelle.
 • Ingen i vertsfamilien kan vere ektefelle, sambuar, forelder, barn, søsken, søskenbarn, svoger/svigerinne eller onkel/tante til au pairen.

Rettar og plikter for deg og vertsfamilien din

 • Formålet med opphaldet ditt i Noreg må vere kulturutveksling.
 • Du og vertsfamilien må ha underteikna UDI sin Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie (pdf, 782 kB).  Minst ein av foreldra i vertsfamilien må ha gjennomført e-læringskurset for vertsfamilier i au pair-saker.
 • Vertsfamilien skal behandle deg som ein familiemedlem (for eksempel har du rett til å ete saman med familien, vere med på utflukter osb.)
 • Du kan flytte inn hos vertsfamilien din før du har fått innvilga au pair-løyve, men du kan ikkje byrje å utføre au pair-oppgåvene dine før UDI har innvilga deg opphaldsløyve.
 • Vertsfamilien kan berre ha éin au pair om gongen. Viss vertsfamilien har ein au pair frå før, må ho eller han ha flytta frå vertsfamilien, før den nye au pairen kan komme til Noreg.
 • Du skal utføre lettare arbeidsoppgåver som husarbeid, barnepass og pass av kjæledyr (hund, katt osb.) 
 • Arbeidstida må normalt ikkje vere meir enn 5 timar per dag, og maksimalt 30 timar per veke. Du kan ikkje arbeide meir enn 30 timar, sjølv ikkje mot ekstra betaling. 
 • Du kan ikkje arbeide hos andre arbeidsgivarar eller andre familiar enn vertsfamilien din, verken mot betaling eller gratis.
 • Du skal kunne delta i norskopplæring og fritidsaktivitetar, og oppgåvene dine skal ikkje komme i vegen for at du kan praktisere religionen din.
 • Vertsfamilien skal betale norskkurs for deg med minimum 10 550 kroner per år (gjelder fra 1. mars 2024).
 • Du må bu hos vertsfamilien i heile kontraktsperioden og ha eige rom i huset dykkar. 
 • Du skal ha fri kost og losji, og minst 7 000 kroner før skatt per månad i lommepengar/lønn (gjelder fra 1. mars 2024). Du har også krav på feriepengar, i samsvar med ferielova.
 • Du må skatte til Noreg. Lommepengar og fritt kost og losji blir skatta som lønn. Ta kontakt med Skatteetaten for å få skattekort. Her finn du informasjon om reglane for skatt og opphald i Noreg (eksternt nettsted).
 • Du har krav på ferie i til saman 25 vyrkedagar kvart kalenderår. Sjølv om du ikkje har vore au pair heile kalenderåret, har du rett til full ferie viss du byrjar hos vertsfamilien seinast 30. september. Viss du byrjar etter 30. september, har du rett til 6 vyrkedagar ferie. Dei same reglane gjeld viss du byter vertsfamilie, så lenge du får ei erklæring frå den tidlegare familien din på at du ikkje har avvikla ferie.
 • Du har rett til minst éin fridag (24 timar) i veka, og minst ein slik fridag i månaden skal vere søndag. Du har også rett til fri minst éin fast ettermiddag kvar veke. 
 • Når du har gyldig opphaldsløyve som au pair, er du automatisk medlem av folketrygda.
 • Vertsfamilien skal sørgje for at du får teke den obligatoriske tuberkulosetesten med ein gong du kjem til Noreg.
 • Vertsfamilien skal dekkje dei nødvendige reisekostnadene dine i samband med heimreisa di. Dette gjeld ikkje viss du blir igjen i Noreg etter at au pair-opphaldet er ferdig, eller du vil reise til eit annan land enn heimlandet ditt. 
 • Vertsfamilien skal betale forsikring for deg som dekkjer heimreise/heimending viss du skulle bli sjuk, skadd eller døy.

 Rettar og plikter for dei som får eit au pair-løyve

 • Du kan få eit au pair-løyve for opptil to år, men ikkje lenger enn det som står i kontrakten.
 • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med viss du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve.
 • Familien din kan ikkje søkje om familieinnvandring for å bu med deg i Noreg.