Annen type EU/EØS-borger


Krav for å få varig oppholdsrett

For å kunne få varig oppholdsrett må du

  • ha vært her sammenhengende i fem år med oppholdstillatelser og/eller brukt registreringsordningen for EU/EØS-borgere
  • ha vært her enten som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, person med tilstrekkelige midler eller student

Beregning av oppholdstid

Oppholdstiden regnes fra den dagen du oppfylte kravene til å ha oppholdsrett i Norge.

Fravær som ikke skal trekkes fra i beregningen av oppholdstid

«Sammenhengende opphold» betyr at du ikke kan ha vært i utlandet i mer enn seks måneder i løpet av et år. Vi godtar lengre utenlandsopphold dersom de er på mindre enn 12 sammenhengende måneder og skyldes enten

  • graviditet eller barnefødsel
  • alvorlig sykdom
  • forskningsopphold, studier eller yrkesrettet opplæring
  • utstasjonering eller
  • militær eller sivil verneplikt (her kan vi godta lengre opphold enn 12 måneder)