Evaluering av midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT)


Oppdragstaker: Proba
Ferdigstillelse: Sommeren 2024

Målsettingen med evalueringen er å belyse om MAMOT er en hensiktsmessig ordning som treffer brukernes og forvaltningens behov i en situasjon med økte ankomster. Evalueringen skal videre undersøke i hvilken grad ordningen oppfyller målet om å gi god oppfølging til beboerne og om den avlaster asylmottakene.

Prosjektet skal innhente perspektiver fra beboere, kommuner, samarbeidspartnere og UDI gjennom intervjuer, casestudier i et utvalg kommuner som har erfaring med MAMOT, en spørreundersøkelse rettet til norske samtlige kommuner og gjennomgang av statistikk og dokumenter.

På grunnlag av undersøkelsene, skal oppdragstaker utforme anbefalinger om hvordan ordningen kan innrettes for å ivareta asylsøkerne på best mulig måte og samtidig bidra til et fleksibelt og kostnadseffektivt mottakssystem, som kan håndtere svingninger i migrasjonsstrømmene til Norge.