Informasjon om forskningsprosjektet NordASIL


Om prosjektet

NordASIL er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitet i Uppsala og Universitet i København. Prosjektets formål er å utføre forskning på asylsaksbehandlingsprosessen i Norge, Sverige og Danmark. Forskningsprosjektet tar sikte på å identifisere, beskrive og kvantifisere hvilke faktorer som har innvirkning på behandlingsprosessen, og med dette bedre forklare forskjeller mellom vurderingene av søknader om asyl for bestemte grupper over tid på tvers av de nordiske landene. Ved hjelp av tekstanalyse, maskinlæring, og inngående statistiske analyser vil prosjektets forskningsresultater gi konkret, detaljert og teoretisk innsikt i et felt hvor betydelige forskjeller i avgjørelsespraksis på tvers av landegrensene lenge har blitt observert, men som tradisjonell juridisk forskning har funnet det utfordrende å forklare.

Om forskningsmaterialet

For å få til dette vil prosjektet analysere alle søknader om beskyttelse som er levert siden 1.1.2010 og frem til september 2023, der det er fattet vedtak i saken. Dokumenter som er tilknyttet søknaden vil også være inkludert. UDI vil utlevere om lag 160 000 søknader til UiO.

Om personvern

Prosjektets personvernskonsekvenser er blitt vurdert av Datatilsynet, Rådet for taushetsplikt og forskning og SIKT (universitetets personvernsråd). Dataen som behandles i prosjektet er kun tilgjengelig for tre navngitte forskere, og all data lagres på Universitetet i Oslo sin sikre forskningsinfrastruktur, Tjenester for sensitive data (TSD). Dataen deles ikke med tredjeparter, og brukes kun til forskningsformål.

Forskningsprosjektet vil behandle personopplysningene med grunnlag i allmennhetens interesse og formål knyttet til vitenskapelig forskning. Behandlingen har hjemmelsgrunnlag i personvernforordningen 6 nr. 1 e), jf. art. 6 nr. 3 b), jf. art. 9 nr. 2 j). jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9.  

Personer som er omtalt i forskningsprosjektet har etter reglene i GDPR i utgangspunktet rett til innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18) og protest (art. 21). Disse personene kan fylle ut skjemaet på UiO sine sider (eksternt nettsted) for å få mer informasjon om hvordan disse rettighetene ivaretas.

Varighet

Opplysningene vil bli lagret frem til 31.12.2025. De vil deretter bli slettet.

Kort fortalt (info til barn osv.)

NordASIL er et prosjekt som ved hjelp av datamaskiner skal forsøke å finne ut av hvordan asylprosessen fungerer i Norge, Sverige og Danmark. For å gjøre dette har vi laget programmer som leser og sammenligner alle dokumentene som UDI har om sakene.

For å gjøre dette har tre forskere på Universitetet i Oslo fått en kopi som vi har lagret på en svært sikker datamaskin som universitetet har satt opp til oss. Det er bare vi tre (Malcolm, Cecillia og Runar) som har adgang på denne maskinen, og når vi er ferdige med forskningen vår vil vi slette alle dokumentene igjen. Det er kun vi tre som får se på opplysingene og vi har ikke lov til å dele dette med noen andre.

For å være sikre på at vi har gjort dette riktig har vi spurt Datatilsynet, Rådet for taushetsplikt og forskning og SIKT (universitetets personvernsrsåd) om råd for å sikre at ditt personvern gjennom prosessen er passet godt på.

Etter et regelverk som heter GDPR har de som dokumentene handler om blant annet rettigheter til å vite hva som står om dem eller å slettes fra undersøkelsene våre. Hvis du har lyst til å vite mer om disse rettighetene så kan du fylle ut skjemaet som ligger på UiO sine sider (eksternt nettsted), så tar forskerne kontakt med deg.