Hvem bodde i mottakene?


De aller fleste som søker beskyttelse i Norge, velger å bo i mottak hele eller deler av tiden det tar å behandle søknaden. Ved utgangen av 2014 bodde det totalt 14 400 personer i mottak. Det er 1 900 færre, eller 12 prosent mindre, enn ved årets begynnels

Figur: Beboere i mottak ved utgangen av året, etter status for søknaden deres, 2014

Tittel: Beboerer i mottak ved utgangen av året, etter status for søknaden deres, 2014  Figuren er et kakediagram som viser antall beboere i mottak fordelt etter hvilken status de har på søknaden sin.   Med tillatelse, skal bosettes: 4 900 Med tillatelse, skal ikke bosettes: 540 Med søknad til behandling i UDI: 4 200 Med avslag til klagebehandling: 1 300 Med utreiseplikt: 3 300 Henlagt/trukket/annen status/ukjent: 160

De som ventet på svar

Fordi UDI i 2014 ikke har kunnet behandle alle søknader som kom inn, økte andelen av beboerne i mottak som ventet på å få asylsaken sin behandlet av UDI. Andelen gikk opp fra 15 prosent i 2013 til 29 prosent i 2014. Antallet personer økte fra 2 600 til 4 200.

Eritreere utgjør den største gruppen blant disse med om lag en tredjedel. Eritreiske søkere er dobbelt så mange som søkere fra den nest største gruppen, syrere.

De som har plikt til å reise

Antallet personer med endelig avslag på asylsøknaden ble redusert med 2 400, til 3 300 i 2014. Gruppen utgjorde 23 prosent av det totale antallet beboere i mottak ved utgangen av året, mot 35 prosent ved utgangen av 2013. Disse personene har plikt til å forlate Norge.

De med begrenset tillatelse

UDI kan gi en begrenset tillatelse til personer som vi er i tvil om identiteten til, eller til personer som ikke har rett på beskyttelse, men hvor det er tungtveiende grunner som gjør at vi ikke kan kreve at de skal returnere til hjemlandet sitt akkurat nå. Enslige mindreårige kan også få begrenset oppholdstillatelse frem til de fyller 18 år. Begrensede tillatelser gir ikke rett til familiegjenforening eller til å bli bosatt med støtte fra det offentlige.

Det bodde elleve enslige mindreårige med en begrenset tillatelse i mottak ved utgangen av desember 2014.

Beboere med oppholdstillatelse

Personer som har fått innvilget beskyttelse eller opphold av humanitære grunner, og som har rett til hjelp for å etablere seg i en kommune, utgjorde 34 prosent av beboerne i asylmottakene ved utgangen av 2014. Dette utgjør en liten økning fra 33 prosent i 2013, men en nedgang i antall personer fra 5 400 til 4 900. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal finne en egnet kommune og bolig til disse personene.

Fant du det du lette etter?