UDI lyser ut langvarige mottakskontrakter


UDI lyser i høst ut flere kontrakter på inntil ti års varighet for drift av asylmottak. Tildelingen skjer i januar og oppstart vil sannsynligvis være våren 2020.

Published: 29.11.2019

Før sommeren gjennomførte UDI konkurranser i fem regioner om rammeavtaler for såkalt basismottak. Dette er rammeavtaler som åpner for drift av mottak med langvarige kontrakter med minst ett års oppsigelsestid. Fem tilbydere i hver av UDIs fem regioner fikk tilslag på disse rammeavtalene.

Disse kan være med når UDI i november lyser ut en mini-konkurranse om én kontrakt i hver region. Hovedkriteriet vil være pris, men kvalitet vil også bli vektlagt i tildelingen. Kontraktene har inntil ti års varighet med ett års oppsigelsestid og omhandler å drive basismottak med 150 plasser.

Tildelingen skjer i januar/februar med forventet oppstart av mottakene til våren. UDI vil lyse ut flere mini-konkurranser etter denne tildelingen.

Formålet med omleggingen

Med disse mini-konkurransene begynner UDI nå omleggingen til en ny mottaksstruktur med basismottak og mottak med variabel kapasitet. Sistnevnte er mottak med kortere kontrakter og oppsigelsestid. UDI skal i løpet av vinteren også utlyse en konkurranse for inngåelse av rammeavtaler for variabel kapasitet.

- Hensikten med basismottak er å skape mer forutsigbarhet i mottaksdriften for leverandører, beboere, vertskommuner og UDI ved at basismottakene har lange kontrakter med lang oppsigelsestid, sier avdelingsdirektør Borghild Fløtre.

UDI vil og oppnå økonomiske innsparinger og bedre rammer for å utvikle tjenestene som leveres til beboere i mottak. Et annet formål er å etablere en mottaksstruktur som er mer fleksibel både til å håndtere raskt skiftende behov for antall plasser og hvor det er enklere å tilpasse tjenestene til beboernes behov.

Den nye strukturen bidrar til at UDI får en bedre beredskap hvis det skulle komme flere asylsøkere enn det prognosene tilsier.

Hensyn til barnefamilier

- Overgangen til ny mottaksstruktur blir krevende for alle berørte fordi nåværende avtaler skal avsluttes, enten ved naturlig utløp eller ved bruk av oppsigelse. Vi vil måtte si opp kontrakter med nåværende mottak samtidig som vi tildeler nye. I tillegg UDI bygge ned totalkapasiteten neste år siden prognosene tilsier at det kommer færre asylsøkere, sier Fløtre.

Det er først når tildelingen av nye kontrakter er gjennomført, at det blir klart hvor basismottakene blir etablert. Det kan være i lokalene til et av dagens mottak eller et nytt sted.

- Det vil dessverre medføre at beboerne må flytte, kanskje også mer enn én gang. Men UDI og driftsoperatørene har lang erfaring med nedleggelse og opprettelse av mottak, og vi vil så langt det lar seg gjøre, ta særlig flyttehensyn til barnefamiliene, sier Fløtre.

UDI planlegger å opprettholde de nåværende tre integreringsmottakene i 2020.

UDI har historisk få mottaksplasser å fordele mellom driftsoperatørene, og prognosen for 2020 tilsier at belegget i mottak vil synke ytterligere utover året. Per januar 2020 har UDI kun 15 ordinære mottak.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?