Alternativ mottaksplass


Hvis du har nær familie bosatt i en kommune eller du har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak, kan du søke om alternativ mottaksplass.

Hva er alternativ mottaksplass? 

Alternativ mottaksplass betyr at du bor og får oppfølging av en kommune istedenfor asylmottaket. UDI og kommunen inngår da en avtale om at kommunen skal følge deg opp.

Hvem kan søke om alternativ mottaksplass?

For å kunne søke om alternativ mottaksplass må du ha rett på å kunne bo i et asylmottak. Du må også ha nær familie bosatt i kommunen eller ha behov for tilpasninger som ikke kan dekkes i et ordinært mottak. 

Noen eksempler på situasjoner der alternativ mottaksplass kan være et tilbud du får: 

 • Du har ektefelle og/eller barn som er bosatt i en kommune og du ønsker å bo sammen med disse
 • Du har begrenset oppholdstillatelse på grunn av manglende dokumentasjon på identitet
 • Du har spesielle oppfølgingsbehov på grunn av medisinske og/eller psykiske tilstander
 • Du er en enslig mindreårig asylsøker som har nær familie eller andre kjente omsorgspersoner bosatt i Norge som du ønsker å bo sammen med.
 • Du bor allerede i en kommune og ønsker alternativ mottaksplassering. 

Det kan også være andre grunner til at du kan få alternativ mottaksplass. I søknaden din må du forklare hvorfor du trenger alternativ mottaksplass. 

Dersom du har avslag på søknaden din om beskyttelse vil du som hovedregel ikke få alternativ mottaksplass. UDI kan gjøre enkelte unntak fra dette. Se Rundskriv, UDI 2013-013 (eksternt nettsted).

Hvordan vurderer vi søknaden din? 

Når vi vurderer søknaden din om alternativ mottaksplass legger vi vekt på: 

 • hva slags tilknytning du har til kommunen du bor i
 • hva slags behov for oppfølging du har (for eksempel behov for helsehjelp eller psykososial oppfølging )
 • behovet ditt for å ha en stabil livssituasjon, et stabilt kontaktnettverk og å få fortsette i et oppfølgingstilbud du allerede har
 • hva som er best for barnet/barna, hvis søknaden handler om eller inkluderer barn under 18 år
 • øvrige beslutninger utlendingsforvaltningen har fattet i søknaden din om beskyttelse

Hvis du kan få en alternativ mottaksplass, tar vi kontakt med kommunen du ønsker å bo i. Kommunen vurderer om de kan ta imot deg og inngå en avtale med UDI. Kommunen kan si nei til å ta imot deg.

Hvis du er en enslig mindreårig asylsøker som søker om alternativ mottaksplass, undersøker barnevernet eller tilsvarende enhet i kommunen også omsorgsevnen til familien/omsorgspersonen du ønsker å flytte inn hos .

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjemaet (pdf, 696 kB)
 2. Legg ved dokumentasjonen vi ber om i søknadsskjemaet. 

Hvis vi har behov for mer informasjon eller dokumentasjon vil vi be deg om å sende den til oss. 

Mottaket der du bor kan hjelpe deg med å skrive søknaden. 

Hvis du er enslig mindreårig er det representanten din som skal fylle ut søknaden. 

Søknaden sender du til 

UDI 

Regionkontor Indre Østland,
postboks 1253 
2806 Gjøvik

Hvor lenge må du vente på svar på søknaden din?

Som regel får du svar innen 3 uker fra den dagen vi mottar søknaden din. Noen ganger tar det lengre tid, det kan være fordi vi må innhente mer informasjon, eller fordi kommunen du ønsker å bo i trenger litt tid til å behandle UDI sin forespørsel om å ta imot deg. 

Hvis du får ja på søknaden din om alternativ mottaksplass?

Hvis du får ja på søknaden din om alternativ mottaksplass, sender UDI et brev til deg med informasjonen du trenger. Der står det blant annet når du kan flytte til kommunen, eller når avtalen gjelder fra hvis du allerede bor i kommunen du ønsker alternativ mottaksplass i. Hvis kommunen må finne bolig til deg kan det ta en stund før du kan flytte.

Samtidig inngår UDI en skriftlig avtale med kommunen du ønsker å bo i om at kommunen skal følge deg opp.

Hvor lenge gjelder tilbudet om alternativ mottaksplass?

Avtalen om alternativ mottaksplass tar slutt hvis du får en oppholdstillatelse som gir deg rett til å bli i Norge. Da hjelper Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) deg med å bli bosatt i en kommune.

Tilbudet opphører som hovedregel også hvis du får endelig avslag på søknaden din om beskyttelse og ikke har rett til å bli i Norge. Da må du reise tilbake til hjemlandet ditt. Du kan få tilbud om å bo på ordinært mottak med andre beboere som også har endelig avslag.

Tilbudet kan også falle bort dersom UDI eller kommunen av andre grunner har behov for å avslutte tilbudet. Da blir du varslet i forkant, og får tilbud om en plass i et ordinært mottak i stedet for.

Hvis du bestemmer deg for å flytte fra kommunen du bor i, i perioden du har alternativ mottaksplass, er det viktig at du gir beskjed om dette til kommunen og til UDI. 

Hva skjer hvis du får nei på søknaden din om alternativ mottaksplass?

Hvis du får nei på søknaden din om alternativ mottaksplass, får du et vedtak i posten med en forklaring på hvorfor du fikk nei.

Du kan ikke klage på vedtaket om alternativ mottaksplass.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Regionkontor Indre Østland på e-post eller telefon hvis du ønsker mer informasjon.

 • E-post: rki@udi.no
 • Telefon: 61 14 65 00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?