Krav til deg som skal vere au pair


Kva er ein au pair?

 • Som au pair kan du auke språkkunnskapane dine og få betre kjennskap til det norske samfunnet ved å bu hos ein norsk familie. Til gjengjeld bidreg du med lettare husarbeid og/eller barnepass for vertsfamilien.
 • Au pairen er som ein familiemedlem (bur og et saman med familien og deltek i aktivitetar saman med dei)
 • Ein au pair gjer vanlegvis lettare arbeidsoppgåver som husarbeid, barnepass og pass av kjæledyr (hund, katt osb.) 
 • Ein au pair går vanlegvis på norskkurs
 • Ein au pair er ein arbeidstakar og må betale skatt. Lommepengar og fritt kost og losji blir skatta som lønn. Ta kontakt med Skatteetaten for å få skattekort. (eksternt nettsted)
 • Ein au pair har krav på ferie (eksternt nettsted) 

Krav til å registrere seg som ein arbeidstakar som er au pair

 Rettar og plikter

 • Du kan fritt byte vertsfamilie eller jobb og du kan ha ein eller fleire arbeidsgivarar.
 • Etter fem år i Noreg kan du få varig opphaldsrett. 

Slik fungerer registreringsordninga

 • Viss du skal vere au pair i Noreg i meir enn tre månader, er du arbeidstakar og må derfor registrere deg gjennom registreringsordninga for EU/EØS-borgarar.
 • Du kan flytte til Noreg og byrje å vere au pair med ein gong, men må registrere deg seinast tre månader etter at du kom til Noreg.
 • Du skal berre registrere deg éin gong, same kor lenge du skal bu i Noreg. Du kan også byte frå til dømes å jobbe som au pair til anna arbeid utan å måtte registrere deg på nytt.
 • Heile tida mens du bur i Noreg må du tilhøyre ein av kategoriane som er beskrivne på sidan om registreringsordninga for EU/EØS-borgarar, for eksempel arbeidstakar eller student.
 • Viss du fyller krava til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.