Borger av et land utenfor EU/EØS


Hva betyr det å bli utvist?

 • Hvis du blir utvist, får du et innreiseforbud. Du kan ikke være i Norge så lenge innreiseforbudet ditt gjelder. 
 • UDI vil også bestemme om du skal få et innreiseforbud som gjelder for alle Schengenlandene. Da vil du bli registrert i datasystemet Schengen informasjonssystem (SIS).
 • Innreiseforbudet ditt kan gjelde for ett år, to år, fem år, ti år eller for alltid.
 • Hvis du oppholder deg i Norge regnes innreiseforbudet ditt fra den datoen du forlater Norge. Hvis du befinner deg utenfor Norge, regnes det fra datoen som står i vedtaket. 

Grunner til å bli utvist

Du kan bli utvist hvis du ikke er norsk statsborger og:

 • du har brutt norsk lov eller har blitt straffet for et lovbrudd i et annet land
 • du har fått en oppholdstillatelse etter å ha gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter
 • du oppholder deg i Norge uten oppholdstillatelse eller gyldig visum
 • du lar være å forlate Norge etter å ha fått en utreisefrist, for eksempel etter å ha fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl)
 • du har arbeidet i Norge uten en oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide
 • du har oppgitt uriktig identitet til norske myndigheter, eller holdt tilbake opplysninger om at du har en annen identitet i ett annet land
 • et annet Schengenland har utvist deg 

Hvilke hensyn tas i utvisningssaker?

Når UDI vurderer om du skal utvises, og hvor lenge innreiseforbudet ditt skal vare, vurderer vi hvor alvorlig lovbruddet var, og hvor inngripende en utvisning vil være i livet ditt.

UDI vil vurdere om du likevel ikke skal utvises, eller om du skal få et kortere innreiseforbud, hvis du 

Du kan ikke utvises hvis du: 

 • risikerer å bli utsatt for forfølgelse eller umenneskelig behandling i landet du ville blitt utvist til
 • er utenlandsk statsborger som er født i Norge og har bodd her hele livet. 


Kan du komme tilbake til Norge etter en utvisning? 

 • Du kan komme tilbake til Norge når innreiseforbudet ditt har gått ut. Du må da søke om besøksvisum eller oppholdstillatelse på vanlig måte.
 • Hvis du ønsker å komme tilbake til Norge på besøk, eller for å bo her, før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om opphevelse av innreiseforbudet.