Bosetting


Norske myndigheter (IMDi) kan hjelpe deg med å bli bosatt med offentlig hjelp. Å bli bosatt med offentlig hjelp betyr at du får hjelp til å finne et sted å bo i en kommune. Du kan ikke velge hvilken kommune du skal bo i. Du får kun ett tilbud om kommune, det kan være hvor som helst i Norge. Det er frivillig å bli bosatt i en kommune. Hvis du velger å ikke ta imot tilbudet fra IMDi om bosetting i en kommune, eller takker nei til boligen kommunen tilbyr, får det konsekvenser for dine rettigheter. 

Konsekvenser av å ikke bli bosatt med offentlig hjelp: 

Du mister 

  • rett til plass på akuttinnkvartering (asylmottak)
  • rett til å delta i introduksjonsprogrammet
  • rett til å motta introduksjonsstønad (lønn)
  • mulighet til økonomisk støtte fra kommunen
  • rett til dekning av reiseutgifter ved flytting til kommune

Hvis du velger å ikke ta imot tilbudet om kommune, må du selv skaffe bolig og klare deg selv økonomisk. Du har fortsatt rett til gratis norskopplæring med samfunnskunnskap. Barn under 16 år har rett og plikt til å gå på skole. Ungdom mellom 16 og 18 år har rett til videregående opplæring. Rett til plass i akuttinnkvartering eller asylmottak gjelder frem til avtalt dato for bosetting i kommune. Hvis du ikke flytter på avtalt dato, vil politiet tvangsflytte deg.