Selvbosetting


Hvis du ikke bor i asylmottak kan du bli bosatt i en kommune gjennom det som heter avtalt selvbosetting. Det gjøres på to måter, du kan enten få hjelp til å bli bosatt i en kommune, eller du kan selv kontakte kommunen der du vil bo. 

Ønsker du hjelp til bosetting?  

Hvis du ønsker hjelp til bosetting i en kommune, må du søke om bosetting med offentlig hjelp så snart som mulig på nettsidene til IMDi (eksternt nettsted).

IMDi vil da finne en kommune til deg hvor du kan bosettes. Du vil kun få ett tilbud om bosetting. Du kan ikke klage på vedtaket fra IMDi om hvor du skal bosettes, men du kan velge å takke nei til tilbudet og bosette deg et annet sted på egenhånd. Vær oppmerksom på at du ved å takke nei til tilbudet fra IMDi vil miste retten til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad og må klare deg på egenhånd økonomisk

Ønsker du å selv kontakte kommunen du vil bo i?

Hvis du ikke ønsker at IMDi skal finne en kommune til deg kan du selv ta kontakt med kommunen der du vil bo, for å spørre om kommunen ønsker å inngå avtale om selvbosetting. Hvis kommunen sier ja, må kommunen avtale dette med IMDi. Dersom du vil søke om selvbosetting må du selv finne en bolig. Kommunen må godkjenne boligen og husleiekontrakt før signering. Det er viktig at du ikke signerer husleiekontrakten før kommunen har godkjent boligen.

Hvis kommunen og IMDi gjør en avtale om selvbosetting, har du samme rettigheter og plikter som når du blir bosatt med offentlig hjelp.

Du har rett til å delta i introduksjonsprogram og motta introduksjonsstønad om du blir bosatt på denne måten.

Vær oppmerksom på at du ikke kan ha fått et tilbud fra IMDi om en kommune dersom du skal benytte denne ordningen, og at det kan være kommuner som ikke ønsker å inngå avtale om selvbosetting.

Du kan lese mer om avtalt selvbosetting på IMDi sine nettsider (eksternt nettsted).