Hva er forskjellen på beskyttelse og midlertidig kollektiv beskyttelse?


Midlertidig kollektiv beskyttelse

Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger. 

Tillatelsen er tidsbegrenset og gis i første omgang i inntil ett år, men kan fornyes årlig i opptil tre år. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse i disse tre årene. Etter tre år er det mulig å få en ny midlertidig tillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. UDI må gjøre en individuell vurdering av hvem som kan få dette.

Ukrainere som får kollektiv beskyttelse, får ikke flyktningstatus og reisebevis for flyktninger.

Les mer om dine rettigheter og plikter når du har fått kollektiv beskyttelse her.

Beskyttelse (asyl) på individuelt grunnlag

I en normalsituasjon blir alle søknader om beskyttelse (asyl) behandlet individuelt. Dette betyr blant annet at alle må gjennom et asylintervju for at UDI kan behandle søknaden om beskyttelse. Hvis vi innvilger søknaden, vil tillatelsen vanligvis gi grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Det er også vanlig å få flyktningstatus og reisebevis for flyktninger ved beskyttelse på individuelt grunnlag.